1. Bộ máy quản lý văn phòng Công ty bao gồm:

  • 01 Chủ tịch hội đồng quản trị  kiêm Tổng Giám đốc
  • 02 Thành viên hội đồng quản trị
  • 02 Phó tổng Giám đốc
  • 06 Giám đốc

2. Công ty có 05 Phòng, Ban chuyên môn và các Ban điều hành Dự án:

  • Phòng Hành chính nhân sự
  • Phòng Tài chính kế toán
  • Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật
  • Phòng Vật tư
  • Phòng Quản lý máy thi công
  • Các Ban điều hành Dự án